Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri využití služieb v Športcentre Amélia, so sídlom Silvánska 31, Karlova Ves, 841 04 Bratislava, IČO: 37602985, email: admin@sportcentrumamelia.sk, tel. číslo 0904 39 49 29, alebo 0903 759 745.

Členstvo

Členstvo v online klube Amélia (na stránkach www.sportcentrumamelia.sk) je bezplatné a umožňuje registrovaným zákazníkom športcentra jednoduchú online rezerváciu ponúkaných tréningov. Vzniká odoslaním registračného formulára na stránkach www.sportcentrumamelia.sk a zaniká odoslaním žiadosti o zrušenie členstva v online klube na emailovú adresu admin@sportcentrumamelia.sk.

Cena

Člen je povinný zaplatiť sumu podľa cenníka do 5 pracovných dní od začatia členstva v hotovosti na recepcii Športcentra Amélia.

Člen má nárok na vrátenie sumy za kurz/tréning v prípade:

  • ak prevádzkovateľ nezabezpečí kurz/tréning, má člen nárok na vrátenie celej sumy členského príspevku;
  • ak prevádzkovateľ počas doby trvania kurzu oznámi jeho zrušenie, má člen nárok na vrátenie alikvotnej čiastky sumy z členského príspevku.

Člen nemá nárok na vrátenie sumy za kurz/tréning v prípade:

  • jeho neúčasti na kurze;
  • pri ukončení kurzu z dôvodu na strane člena.

V týchto prípadoch nemôže byť uplatnený nárok na zníženie, resp. vrátenie členského príspevku.

Zrušenie rezervácie

Zrušenie rezervácie tréningu musí byť vykonané cez webovú stránku športcentra a najneskôr 1 deň pred konaním tréningu. Užívateľ má počas jedného kalendárneho mesiaca nárok na 1 bezplatné zrušenie rezervácie tréningu v deň jeho konania. Zrušené rezervácie nad rámec tejto úľavy budú spoplatnené nasledovne:


* celá suma jednorazového vstupu sa počíta z platného cenníka.

Náhradný tréning

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť/upraviť členovi trénera, čas kurzu/tréningu a miesto konania kurzu/tréningu.

Člen má nárok na 2 náhradné hodiny, ak sa výučba nekonala z dôvodu zo strany prevádzkovateľa (trénera kurzu), ďalej ak z akéhokoľvek dôvodu zameškal tréning, o čom minimálne 24 hodín vopred informoval prevádzkovateľa (formou SMS, emailom, alebo telefonicky). Náhradný tréning si člen dohodne s trénerom kurzu a to do konca trvania členstva. Náhradné tréningy nie je možné presúvať medzi dvoma novými členstvami.

Správanie sa počas kurzu/tréningu

Počas kurzu/tréningu je člen povinný dodržiavať prevádzkový poriadok, bezpečnostné a protipožiarne predpisy. V prípade ich nedodržania mu môže byť členstvo zrušené bez nároku na vrátenie peňazí. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť za ním spôsobenú škodu.

V prípade poškodenia majetku členom, je člen povinný ihneď nahradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla jeho vlastným zavinením na zariadení prevádzkovateľa.

Člen je povinný použiť vhodnú obuv (s bielou/svetlou podrážkou) pre zachovanie kvality špeciálnych podláh v priestoroch prevádzky.

Na uschovanie osobných vecí počas kurzu/tréningu má člen k dispozícii uzamykateľné skrinky. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu osobných vecí v priestoroch prevádzky.

Zodpovednosť za maloleté dieťa

Prevádzkovateľ preberá zodpovednosť za maloleté dieťa len v prípade, že jeho tréner prevezme maloleté dieťa od zákonného zástupcu do chvíle, kým ho opätovne neprevezme zákonný zástupca. Dieťa môže samostatne prichádzať a odchádzať do/z priestorov prevádzky, iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca preberá na seba zodpovednosť za dieťa v čase dochádzky.

Zdravotný stav / lekárske potvrdenie

Pred začatím kurzu je účastník povinný predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti člena/dieťaťa absolvovať kurz, prípadne prehlásenie rodiča/zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 4 pracovné dni.

Ochrana osobných údajov

Informácie o členoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Člen odoslaním registračného formulára na stránkach www.sportcentrumamelia.sk, alebo zaplatením členského príspevku súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním, doručeného na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na email admin@sportcentrumamelia.sk. Osobné údaje členov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Člen súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho emailovú adresu informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach apod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je člen oprávnený kedykoľvek odvolať odoslaním žiadosti na emailovú adresu admin@sportcentrumamelia.sk.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.sportcentrumamelia.sk v deň registrácie člena, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Člen sa zúčastňuje kurzov/tréningov dobrovoľne a na vlastné riziko. Prevádzkovateľ je povinný člena oboznámiť s náplňou tréningu a možných rizík z neho vyplývajúcich.
copyright © 2012 - 2024 sportcentrumamelia.sk     Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.